JMCB Symposium 2018: Looking into
Complex Diseases

JMCB Symposium 2018: Looking into Complex Diseases

June 8-10, 2018  Shanghai, China

June 8-10, 2018
 Shanghai, China

Journal of Molecular Cell Biology (JMCB) publishes researches that contribute to the understanding of major biological processes, with special interest in inter-disciplinary studies at the cross-sections between molecular and cell biology as well as other disciplines of life sciences. Launched in 2009, JMCB aims to provide a first-rate publishing forum for international scientists in life sciences.

JMCB Symposium 2018

Theme: Looking into Complex Diseases
Chair: Jiarui Wu
Organizing Committee: Luonan Chen, Haian Fu, Binghui Shen, Zhiyuan Shen, Bing Su, Jiarui Wu, Xuebiao Yao
Advisory Committee: Sam Bunting, Guo-Min Li, Lei Li, Feng Liu, Zhenkun Lou, Hua Lu, Anming Meng, George Lucian Moldovan, Feng Qiao, Zefeng Wang, Xiaohua Wu, Bing Xia, Xiaochun Yu, Shan Zha, Xiaolan Zhao, Jin-Qiu Zhou, Qi Zhou
Secretariat: Weihong Li, Yu Qin
Organizers: Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS 
Chinese Society for Cell Biology
Journal of Molecular Cell Biology
Co-organizers: ShanghaiTech University 
Shanghai Distinction Convention & Exhibition Service Co., Ltd.